O projektu

Projekt DEMOKRATICKÁ ŠKOLA se zaměřuje na rozvoj demokratické kultury, mediální výchovy a aktivního občanství na středních školách.

Cílem projektu je podpořit rozvoj demokratické kultury na SŠ prostřednictvím systematického rozvoje kompetencí studentů a profesního rozvoje učitelů v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální výchovy za podpory aktivní spolupráce celé komunity školy.

Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu Praha – pól růstu ČR a je realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci se zapojenými středními školami v rozmezí duben 2020 – červen 2022.

Demokratická škola - o projektu

Pro koho je projekt určen

PRO STUDENTY

Besedy s odborníky, projektové dny na témata týkající se dobrovolnictví a mediální výchovy, dobrovolnický den v terénu, sdílení dobré praxe na online platformě, návštěva vybrané demokratické instituce, příprava a realizace celoškolní konference

PRO PEDAGOGY

Tematické workshopy, zapojení se do tvorby a pilotování aktivit zaměřených na demokratickou kulturu, mediální výchovu a pozitivní klima třídy, kontinuální podpora odborníka na rozvoj demokratické kultury (tzv. demokratický průvodce)

PRO KOMUNITU ŠKOLY

Uspořádání celoškolní konference pro širší komunitu školy – vedení, pedagogický sbor, rodiče, studenti z dalších ročníků

Přínosy a výstupy projektu

PRO STUDENTY

Zlepšení klíčových kompetencí k demokratické kultuře s důrazem na aktivní občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnost; online platforma představující možnosti, tipy a dobrou praxi dobrovolnictví ve svém okolí i v online prostředí

PRO PEDAGOGY

Podpora rozvoje metodických a didaktických kompetencí potřebných pro rozvoj demokratické kultury na škole; příručka s aktivitami a pracovními listy zaměřenými na demokratickou kulturu a mediální výchovu napříč předměty

PRO KOMUNITU ŠKOLY

Posílení aktivní spolupráce v rámci komunity školy

Časová osa projektu

Přípravná fáze

duben – srpen 2020

Představení, zmapování situace na škole a individuálních potřeb zapojených pedagogů, nastavení spolupráce, příprava na workshopy pro pedagogy

První etapa

září 2020 – leden 2021

Realizace a vyhodnocení 3 workshopů pro pedagogy (témata mediální výchova, kolektiv třídy, komunikace s rodiči, rozvoj dobrovolnictví u žáků

Druhá etapa

únor – červen 2021

Studenti: beseda s odborníkem (role internetových sítí v aktivním občanství), projektový den (téma dobrovolnictví a mediální výchova), dobrovolnický den v terénu, workshop (mediální výchova); průběžná aktualizace a sdílení dobré praxe na online platformě

Učitelé: vytváření, pilotování a evaluace aktivit podporujících demokratickou kulturu

Třetí etapa

září 2021 – leden 2022

Studenti: přípravný workshop (demokratické instituce), návštěva vybrané demokratické instituce a následná reflexe, průběžná aktualizace online platformy

Čtvrtá etapa

únor – květen 2022

Systematická příprava celoškolní konference (celkem 3 konference, na každé škole 1), realizace konference ve spolupráci s odborníky a komunitou školy, reflexe

Závěrečná fáze

červen 2022

Vyhodnocení spolupráce a projektových aktivit, vyplnění závěrečných dotazníků, uzavření spolupráce, další využití výstupů a udržitelnost projektu